-EN-

 

Απόσπασμα από το Καταστατικό της Εταιρείας:

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «FOURLIS  A.E». 

2. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.

3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι μέχρι την 13η Ιουνίου του έτους 2026.

4. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   Α.  α)  Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε  μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.
        β)  Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων  άλλων εταιρειών.
        γ)  Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης).
        δ)  Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες  δραστηριότητές της που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της.
   Β.  Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού  στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €47.144.655,74 διαιρούμενο σε 51.807.314 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ  (€0,91) έκαστη.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και τηρούνται σε άϋλη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή  τους στη γενική συνέλευση.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

10. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και θ) διορισμό εκκαθαριστών. 

11. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. 

13. Μέλη διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

14. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Όλες  οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

15. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων  του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους  της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλα τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

16. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

17. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα (1) τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

18. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

Σχετικά Αρχεία:

Κωδικοποιημένο Καταστατικό FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 210 629-3000
  • Email: info@fourlis.gr
  • Διεύθυνση: Σωρού 18-20
    Κτίριο Α', Μαρούσι Τ.Κ. 15125
© 2016 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox