-EN-
 
 

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ο Όμιλος FOURLIS έχει υιοθετήσει υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας εξασφαλίζοντας τη δέσμευση και τη συνεργασία όλων των στελεχών του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας που διαθέτει αποτελεί "ενεργό" έγγραφο του Ομίλου και περιλαμβάνει τα κάτωθι πρότυπα:

1. Δέσμευση για την τήρηση επαγγελματικής δεοντολογίας και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS δεσμεύονται να συμπεριφέρονται ηθικά και σύννομα, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν ή τον τόπο που εργάζονται. Η δέσμευση περιλαμβάνει συμμόρφωση με ΟΛΟΥΣ τους νόμους που ρυθμίζουν ή ισχύουν για τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου καθώς και με τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας.

2. Επικοινωνία περιπτώσεων αντιδεοντολογικής ή μη σύννομης συμπεριφοράς

Η Γραμμή Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου FOURLIS λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, και καλώντας την, μπορεί κανείς να αναφέρει ανώνυμα ή επώνυμα, οποιουσδήποτε προβληματισμούς για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας ή μη συμμορφώσεις με την κείμενη νομοθεσία.

Η πρόσβαση στη Γραμμή Κώδικα Δεοντολογίας επιτυγχάνεται καλώντας από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, τον αριθμό 210-6293010 ενώ ισχύει και η ηλεκτρονική διεύθυνση: codeofconduct@fourlis.gr

3. Σύγκρουση συμφερόντων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS δεν πρέπει να αφήνουν τις επαγγελματικές συναλλαγές τους να επηρεάζονται ή να φαίνεται ότι επηρεάζονται από προσωπικά ή οικογενειακά συμφέροντα. Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειάς του προβεί σε πράξη ή προβάλλει συμφέρον που καθιστά δύσκολη αντικειμενικά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν δεχθεί ανάρμοστο προσωπικό όφελος, ως αποτέλεσμα της θέσης του στον Όμιλο FOURLIS.

4. Επαγγελματικά δώρα, πληρωμές και δίκαιες συναλλαγές

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS δεν πρέπει ποτέ να προσφέρουν /λαμβάνουν (άμεσα ή έμμεσα) οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας προς ή από πελάτη για να επηρεάσουν ή να ανταμείψουν μια ενέργεια, παραβιάζοντας έτσι την Πολιτική του Ομίλου FOURLIS ή του πελάτη.

5. Διεθνής επιχειρηματική συμπεριφορά

Ως διεθνής Όμιλος, ο Όμιλος FOURLIS αναγνωρίζει την ευθύνη του προς τα συμφέροντα των χωρών όπου συναλλάσσεται. Τηρεί όλους τους νόμους και τους κανονισμούς, σέβεται τις νόμιμες επιβαρύνσεις των χωρών που τον φιλοξενούν και δε συμμετέχει σε ενέργειες εμπορικού αποκλεισμού. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιούν πληρωμή ή προσφορά ή να δίνουν οτιδήποτε αξίας σε ξένο αξιωματούχο ή σύμβουλο ή αντιπρόσωπο εκτός και αν η πληρωμή προορίζεται για πραγματικές επαγγελματικές υπηρεσίες και είναι νόμιμη σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου FOURLIS.

6. Ακρίβεια και διατήρηση εταιρικών αρχείων και στοιχείων

Οι εταιρείες του Ομίλου FOURLIS τηρούν αρχεία και οικονομικά στοιχεία που αποδίδουν με ακρίβεια και ορθότητα τις συναλλαγές τους. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει και σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου οφείλουν να τηρούν σωστά και ακριβή τα επιχειρηματικά αρχεία για όλες τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες των εταιρειών και τους ισχύοντες νόμους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτυπώνουν ανακρίβειες ή να παραποιούν στοιχεία.

7. Εταιρικές ανακοινώσεις

H FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μέσω του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων, παρέχει έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία στους μετόχους και τους φορείς, προκειμένου να διατίθενται σε αυτούς πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, επί παντός ζητήματος, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Μόνο τα εξουσιοδοτημένα από το ΔΣ του Ομίλου FOURLIS φυσικά πρόσωπα, μπορούν να επικοινωνούν με τους δημόσιους φορείς και τα ΜΜΕ και να ανακοινώνουν στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου FOURLIS.

8. Το περιβάλλον εργασίας στον Όμιλο FOURLIS

Βασική αρχή λειτουργίας του Ομίλου FOURLIS είναι ο σεβασμός για τον Άνθρωπο. Οι εταιρείες του Ομίλου δείχνουν το σεβασμό τους για όλους τους εργαζόμενους παρέχοντας θετικό, παραγωγικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Οι πολιτικές:

 • Ίσων ευκαιριών εργασίας
 • Απαγόρευσης σεξουαλικής παρενόχλησης
 • Εναντίον της βίας στο χώρο εργασίας και
 • Απαγόρευσης αγοράς, πώλησης, χρήσης, φύλαξης ή κατοχής ναρκωτικών και αλκοόλ στο χώρο εργασίας του Ομίλου FOURLIS, απαγορεύουν τη διάκριση και την παρενόχληση ενώ εξασφαλίζουν έναν υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

 

9. Πρακτικές εμπορίου και ανταγωνισμού

Οι νόμοι του Antitrust εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενός ισορροπημένου επιχειρηματικού στίβου που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται δίκαια σε ότι αφορά στην τιμή, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS οφείλουν να τηρούν πάντοτε, χωρίς εξαίρεση, τους κανόνες και το πνεύμα των νόμων του Antitrust και του ανταγωνισμού. Κάθε συμφωνία ή ανάληψη ευθύνης (επίσημης ή ανεπίσημης, ρητής ή υπονοούμενης) μεταξύ ανταγωνιστών για αύξηση, μείωση ή σταθεροποίηση τιμών είναι παράνομη και απαγορεύεται αυστηρά.

10. Ποιότητα εμπορευμάτων και προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενό τους, σε περίπτωση που πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με πρόβλημα ποιότητας των εμπορευμάτων.

Ο Όμιλος FOURLIS έχει δεσμευτεί να τηρεί στάση περιβαλλοντικά υπεύθυνου Ομίλου και να συμμορφώνεται με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS ελαχιστοποιούν την επίδραση των εταιριών του Ομίλου στο περιβάλλον, με μεθόδους που είναι κοινωνικά υπεύθυνες, βασίζονται στην επιστήμη και είναι οικονομικά αποδεκτές (προγράμματα ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας κ.α).

11. Χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (εξοπλισμού και υπηρεσιών)

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS πρέπει να χρησιμοποιούν την περιουσία του Ομίλου, τις εγκαταστάσεις και τους πόρους του (ανθρώπινους και υλικούς) αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητες του Ομίλου και όχι για προσωπικούς λόγους.

12. Τήρηση απορρήτου

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες ή προνομιακές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τις αποκαλύπτουν σε τρίτους και να τις χρησιμοποιούν για προσωπικό τους όφελος (ή όφελος τρίτων).

13. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και διαδικτύου (internet) στο χώρο εργασίας

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και του διαδικτύου στον χώρο εργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της εταιρείας. Η πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη σχετιζόμενες με τους σκοπούς των εταιρειών του Ομίλου, απαγορεύεται αυστηρώς.

14. Απαγόρευση χρησιμοποίησης προνομιακών πληροφοριών για διενέργεια συναλλαγών

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS δεν πρέπει να διενεργούν συναλλαγές με τη μετοχή της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ βασιζόμενοι στην πρόσβασή τους σε προνομιακές πληροφορίες. Εμπιστευτικές πληροφορίες για τον Όμιλο FOURLIS δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους (ακόμη και σε μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου).

15. Συμμετοχή στα Κοινά και την Πολιτική

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS συμμετέχοντας εθελοντικά στα Κοινά ή την Πολιτική, όχι μόνο βελτιώνουν το Κοινωνικό περιβάλλον, αλλά συμβάλουν και στην ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης και του καλού ονόματος του Ομίλου FOURLIS.

16. Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS πρέπει να γνωρίζουν τις Αρχές που διέπουν τη συμμετοχή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, blogs, twitter κλπ) όταν αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στον Όμιλο/τις εταιρείες του Ομίλου καθώς και στα brands που αυτές εκπροσωπούν. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βασιζόμενοι στις Αρχές της Διαφάνειας, της Υπευθυνότητας καθώς και της Συμμόρφωσης με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς χρήσης διαδικτύου και τις πολιτικές του Ομίλου.

17. Σχέσεις/Συγγένειες συναδέλφων εντός του Ομίλου FOURLIS

Ο Όμιλος FOURLIS αναγνωρίζει την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων και δημιουργίας διενέξεων που μπορεί να προκύψουν, εφόσον συγγενείς εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Για το λόγο αυτό:

 • Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη συγγενών εργαζομένων εντός της ίδιας εταιρείας του Ομίλου FOURLIS ενώ
 • Για σχέσεις που θα προκύψουν στο μέλλον μεταξύ εργαζομένων, δεν επιτρέπεται σε συγγενείς να εργάζονται στο ίδιο τμήμα όταν υφίσταται μεταξύ τους ιεραρχική σχέση ή ακόμα και σε διαφορετικά τμήματα εφόσον μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σύγκρουση συμφερόντων.
 
    Επικοινωνία 
 • Τηλέφωνο: 210 629-3000
 • Email: info@fourlis.gr
 • Διεύθυνση: Σωρού 18-20
  Κτίριο Α', Μαρούσι Τ.Κ. 15125
© 2021 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox