-EN-
 
 

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Κώδικες και Πολιτικές

 

Πολιτικη Ισων Ευκαιριων

Ο Όμιλος FOURLIS έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους και τους υποψηφίους, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προστατεύεται από το νόμο. Ο Όμιλος FOURLIS απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση ή παρενόχληση με βάση αυτούς τους παράγοντες.

Περισσότερα

 

Πολιτικη Βιωσιμης Αναπτυξης

Στον Όμιλο FOURLIS λειτουργούμε υπεύθυνα, εξελισσόμαστε διαρκώς και πορευόμαστε σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής μας με προσήλωση στις Αξίες μας και γνώμονα τον σεβασμό στους εργαζομένους μας και στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών μας, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό

Περισσότερα

 

Πολιτικη Ανθρωπινων Δικαιωματων

Στον Όμιλο FOURLIS λειτουργούμε υπεύθυνα, εξελισσόμαστε διαρκώς και πορευόμαστε σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής μας με προσήλωση στις Αξίες μας και γνώμονα τον σεβασμό στους εργαζομένους μας και στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών μας, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

Περισσότερα

Κανονισμος Λειτουργιας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν.4706/2020. Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διατάξεις των ελληνικών νόμων, κανονισμών ΕΕ, οδηγιών ΕΕ και αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εμφανίζονται στο Κεφάλαιο 9 «Διαδικασία Νομοθετικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης» του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας

Ο Όμιλος FOURLIS έχει υιοθετήσει υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας εξασφαλίζοντας τη δέσμευση και τη συνεργασία όλων των στελεχών του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας που διαθέτει αποτελεί "ενεργό" έγγραφο του Ομίλου και περιλαμβάνει τα κάτωθι πρότυπα.

Περισσότερα

 

Γραμμη του Κωδικα Δεοντολογιας - Συστημα Παροχης Ανωνυμης Πληροφορησης 

Η Εταιρεία τελεί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης όπως έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία με τον Ν.4990/2022. Με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της επιχειρηματικής ελευθερίας και χρηστής διοίκησης, της προστασίας του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσώπων, που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου και του νόμου, η Εταιρεία καθιερώνει τη Γραμμή του Κώδικα Δεοντολογίας - Σύστημα παροχής ανώνυμης πληροφόρησης (whistleblowing). 

Περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και διευκρινίζει τον τρόπο συνεισφοράς. 
Ορίζει διεξοδικά τόσο τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, όσο και τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται οι αποδοχές στο μέλλον. 

Περισσότερα

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. 

Περισσότερα

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η εν λόγω Πολιτική προσδιορίζει τις περιστάσεις που συνιστούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, ενώ επιπλέον καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τον μετριασμό, τη διαχείριση και την επίλυση κάθε τέτοιας σύγκρουσης σε περίπτωση που προκύψει.

Περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Προμηθευτων Ομιλου FOURLIS

O Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών έχει στόχο να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρηματική συμπεριφορά των Προμηθευτών του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος ζητά από τους προμηθευτές να αναγνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. 

Περισσότερα

 

Γενικη Πολιτικη Προσωπικων Δεδομενων Ομιλου FOURLIS

Στον Όμιλο FOURLIS αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου www.fourlis.gr και δεσμευόμαστε για τον σεβασμό και την προστασία τους, σε συμμόρφωση πάντα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, μεταξύ άλλων από εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, διάδοση. 

Περισσότερα

 

 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 210 629-3000
  • Email: info@fourlis.gr
  • Διεύθυνση: Ερμού 25
    Κηφισιά Τ.Κ. 14564
© 2023 FOURLIS Group. All rights reserved.